SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉS - Határidő: 2021. november 15.

2021.11.05.

TÁJÉKOZTATÓ
SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSRŐL


Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelete alapján, a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához - természetbeni ellátás formájában - tűzifa támogatás nyújtható a Mezőörs község részére megállapított 41 erdei m3 összes mennyiség erejéig.

 

A szociális tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a mezőörsi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a lakóhelyén élő személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd és a lakás fával (vagy részben fával) fűthető feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
a) egy háztartásban élő személyek esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft/fő),
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750.-Ft).

 

Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Az elbírálás során különösen előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

  • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult személy,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő,
  • közfoglalkoztatásban részt vevő személy,
  • egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.

A pályázat elbírálásakor előnyben kell részesíteni a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket.
Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon háztartásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő személyek számától.
(Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.)

 

A szociális tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje:
2021. november 15. (hétfő) 16 óra

 

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket, a kérelemhez csatolni.

 

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem nyomtatványt az Önkormányzati Hivatalban lehet kérni, illetve a www.mezoors.hu weboldalról letölteni.

 

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel kérjük, hogy elsősorban telefonon a 96/820-814 számon, vagy e-mailben az onkormanyzat@mezoors.hu szíveskedjen jelezni, amennyiben tűzifát kíván igényelni, és a kérelem nyomtatványt eljuttatjuk valamennyi igénylő lakcímére.


Kérjük Önöket, hogy a kitöltött kérelmeket és a hozzá csatolt jövedelemigazolásokat az Önkormányzati Hivatal (Mezőörs, Fő utca 105.) postaládájába szíveskedjenek elhelyezni!

 

Mezőörs, 2021. november 5.

 

Mezőörs Község Önkormányzata

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉS - Határidő: 2021. november 15.
Letölthető dokumentumok: